NABÓR nr 14/2020/EFRR

6_b_logotypy_EFRR_kolor_07_08_2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 14/2020/EFRR
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 

Cel główny I.  Poprawa jakości życia mieszkańców LGD.

Cel szczegółowy I.2. – Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej

Przedsięwzięcie I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej.

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali

w ramach

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFRR):   RPPD.08.06.00-IZ.00-20-060/20

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

21 grudnia 2020 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej:

31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00

 

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/genera  tor-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

w terminie od. 21.12.2020 r. od godziny 8:00 do. 31.12.2020 r. do godziny 12:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

 

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 6.0  (https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.12136  ), instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.7 (https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.15128)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 21.12.2020 r. od godziny 8:00 do. 31.12.2020  r. do godziny 12:00:

 

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym:

1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)

 • 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.
 • 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF (załącznik nr 23 do Ogłoszenia),

4) Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 31.12.2020r. do godz. 12:00, wersja papierowa wniosku do dnia 31.12.2020 r. do godziny 12:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

 1. Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.2. – Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej.  Przedsięwzięcie I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania- Puszcza Białowieska” oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 9: Rewitalizacja małej skali. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców;

W miastach powiatowych projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 1. Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 16 i 17 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 32 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji:  12 pkt.

 

VI.  Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:    1 799 615,33 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

 

 

Inne limity:

 1. Wkład własny:
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013.

 

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

1). Wniosek, umowa, instrukcje

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

 

2). Załączniki do wniosku

Załącznik nr 7. Formularz w zakresie OOŚ(la)

Załącznik nr 8. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la)

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Załącznik nr 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami

 

3). Warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 14. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)

Załącznik nr 15. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)

Załącznik nr 16. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 17. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

 

4). Pozostałe dokumenty:

Załącznik nr 18. Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 19. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 20. Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Załącznik nr 21. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

Załącznik nr 22. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach osi głównych

Załącznik nr 23. Wzór Analizy Wykonalności Projektu

 

VIII. Inne ważne informacje

 

 1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art. 22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 14 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 

 1. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl