NABÓR NR 1/2023/EFRR

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2023/EFRR
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 

Cel główny III. Rozwój potencjału LGD

Cel szczegółowy III.2. Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie III.2.3. Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

w ramach

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

 

Nr naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-001/23

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

16 stycznia 2023 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

31 stycznia 2023 r. do godziny 12:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej:

31 stycznia 2023 r. do godziny 15:00

 

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/genera  tor-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

w terminie od 16.01.2023 r. od godziny 8:00 do 31.01.2023 r. do godziny 12:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

 

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 7.0  ( https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.16183 ), instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.7 (https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.16163 )

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od 16.01.2023 r. od godziny 8:00 do 31.01.2023  r. do godziny 15:00:

 

1) 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym:

1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)

2) 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF (załącznik nr 23 do Ogłoszenia),

4) Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 31.01.2023r. do godz. 12:00, wersja papierowa wniosku do dnia 31.01.2023r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

1. Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy III.2. Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD, Przedsięwzięcie III.2.3. Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania- Puszcza Białowieska” oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej typ projektu nr 7Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne),

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typu projektu 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
 • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
 • dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.  Nie przewiduje się wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

 

4. Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 16 i 17 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 23 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji:  12 pkt.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 441 644,77 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

 

Inne limity:

 

1.Wkład własny:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

1) Wniosek, umowa, instrukcje

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

 

2) Załączniki do wniosku

Załącznik nr 7. Formularz w zakresie OOŚ(la)

Załącznik nr 8. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la)

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Załącznik nr 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami

 

3) Warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 14. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego)

Załącznik nr 15. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego)

Załącznik nr 16. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 17. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

 

4) Pozostałe dokumenty:

Załącznik nr 18. Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 19. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 20. Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Załącznik nr 21. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

Załącznik nr 22. Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w ramach osi głównych

Załącznik nr 23. Wzór Analizy Wykonalności Projektu

 

VIII. Inne ważne informacje

 

 1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art. 22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 14 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 

 1. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel. 782 770 711; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl