DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (będą sukcesywnie poprawiane),
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (będą sukcesywnie poprawiane),
 • brak wysokiego kontrastu (zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 31-03-2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Stowarzyszenia ,,Puszcza Białowieska’’
 • E-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Telefon: 85 682 50 26

 

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:
 • organ nadzorujący: Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Puszcza Białowieska”
 • adres: ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
 • e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • telefon: 85 682 50 26

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Przycisk zwiększający kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Przyciski zmiany wielkości czcionki (nieliczne elementy tekstowe mogą nie reagować na te zmiany).
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Dostępność architektoniczna
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” mieści się w przy ul. Parkowa 3 w Hajnówce w jednokondygnacyjnym budynku. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową (tj. wejście przystosowane do wózków inwalidzkich).
Biuro składa się z 3 pomieszczeń, w tym głównego pomieszczenia, gdzie przyjmowani są interesanci.  W biurze znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Biuro nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oraz informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Niedaleko budynku biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” znajduje się ogólnodostępny parking przy ul. Parkowa. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.