Komunikat nr 1

logotypy

 

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami


 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

  

 

Powyższe wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, rekomendacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będących wynikiem przeprowadzonych kontroli, dostosowania zapisów do obowiązujących Wytycznych
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz  Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem doprecyzowania obowiązujących zapisów, a także  zmian redakcyjnych.

 

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

 

 AKTUALNY wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu