NABÓR nr 15/2018/EFS

logotypy

logotyp

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 

NA OPERACJE REALIZOWANE

 

PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 15/2018/EFS

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 

Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)

na operacje z zakresu

typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

 

 w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/18

 

 

I. Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski: 

19 luty 2018r. od godziny 08:00

 

Termin, do którego można składać wnioski: 

5 marca 2018r. do godziny 15:00

II. Miejsce składania wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

  • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej aktualnej na dzień złożenia wniosku wybierając w GWA2014 EFS nr naboru dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/18.
  • Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
  • w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS (decyduje data wpływu do LGD „Puszcza Białowieska”), wnioski powinny być złożone w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz załącznikami:
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, 1 egzemplarz oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
  • Wnioskodawca (nie będący organizacją pozarządową a ni partnerem społecznym), który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
  • w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i XML), nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD; Cel szczegółowy I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców; PRZEDSIĘWZIECIE: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (w przypadku operacji własnych LGD oraz projektów grantowych)  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń ).

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 1 w ramach Działania 9.1, tj.:

 

Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.:

  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
  • staże, praktyki zawodowe.

 

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji. Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 18 punktów.

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 400 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 PLN

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty:

 

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 1 programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 4: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 5: Listę warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 1

Załącznik nr 6: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 7: Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 8: Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020

Załącznik nr 9:  Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 1
Załącznik nr 10: . Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Załącznik nr 11: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD – NIEAKTUALNY

Załącznik nr 11: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD – AKTUALNY OBOWIĄZUJE OD DNIA 06.02.2018r. 

Załącznik nr 12:  Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
Załącznik nr 13: Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 15 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku

Załącznik nr 16 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 18 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

 

Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./faks: (85) 682 50 26
Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel. 667 030 511
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl