OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2017

pasek_gorny_wpis

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2017/EFS
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)

na operacje z zakresu typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/17

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski:  20 luty 2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: 06 marca 2017 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia naboru:

przewidywany termin to wrzesień – październik 2017

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 20.02.2017 r. od godziny 8:00 do 06.03.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od 20.02.2017 r. od godziny 8:00 do 06.03.2017r. do godziny 16:00:

1) 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i jedną kopie lub dwa oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2) 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 06.03.2017 do godz. 15, wersja papierowa wniosku do dnia 06.03.2017 do godziny 16 odpadną na ocenie wstępnej.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.1 Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców, przedsięwzięcie P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy), zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 1 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 1 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.: Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.:

  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
  • staże, praktyki zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 18 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 60% maksymalnej liczby punktów).

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 400 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD_AKTUALNY_OBOWIĄZUJE_OD_08.02.2017

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 1 programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 5: Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 1, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały Nr 173/2263/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2016 r.

Załącznik nr 6Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 7: Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 8: Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

 Załącznik nr 9: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 1 
Załącznik nr 10: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 
Załącznik nr 11Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 12:  Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
Załącznik nr 13: Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 14 Wzór wniosku beneficjenta o płatność

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca kwalifikacje

Załącznik nr 16 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 18 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 19 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych
Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl )

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./faks: (85) 682 50 26
Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel.667 030 511
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl