NABÓR nr 7/2017/EFS

pasek_gorny_wpis

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2017/EFS
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny III: Rozwój potencjału LGD III.3: Wzmocnienie kompetencji społecznych (wzmocnienie kapitału społecznego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P III.3.1. Dzieci i młodzież naszą przyszłością

na operacje z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego

 na obszarach objętych realizacją LSR
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/17

1. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

24 kwiecień 2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

08 maj 2017r. do godziny 15:00 

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to listopad-grudzień 2017 r.

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie:  http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 24.04.2017 r. od godziny 8:00 do 08.05.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od 24.04.2017 r. od godziny 8:00 do 09.05.2017r. do godziny 16:00:

1. 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i jedną kopie lub dwa oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

2) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2. 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3. 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 08.05.2017 do godz. 15, wersja papierowa wniosku do dnia 09.05.2017 do godziny 16 odpadną na ocenie wstępnej.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy III.3: Wzmocnienie kompetencji społecznych (wzmocnienie kapitału społecznego), przedsięwzięcie P III.3.1. Dzieci i młodzież naszą przyszłością, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 5 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
  • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

  • 5 a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna;
  • 5 b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowotechnicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).
  • 5 d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
  • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
  • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 13 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 52% maksymalnej liczby punktów).

V. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Niezbędne dokumenty:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
Załącznik nr 5: Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 – typ projektu nr 5

Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

Załącznik nr 9 Wykaz stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 5
Załącznik nr 10 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 
Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014

Załącznik nr 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 18 Lista sprawdzająca kwalifikacje.

Załącznik nr 19 Wzór potwierdzenia złożenia wniosku wersji papierowej

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./faks: (85) 682 50 26
Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel. 667 030 511
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl