NABÓR nr 8/2017/EFS

 pasek_gorny_wpis

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2017/EFS

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo

(Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)

 na operacje z zakresu:

typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

w ramach
Osi Priorytetowej 
IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-020/17

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

15 maj 2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

31 maj 2017r. do godziny 15:00 

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to listopad – grudzień 2017 r.

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.5 która jest dostępna na  http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 15.05.2017 r. od godziny 8:00 do. 31.05.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 15.05.2017 r. od godziny 8:00 do. 01.06.2017 r. do godziny 16:00:

1. 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i jedną kopie lub dwa oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2. 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3. 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 31.05.2017 r. do godz. 15, wersja papierowa wniosku do dnia 01.06.2017 r. do godziny 16 odpadną na ocenie wstępnej.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, cel szczegółowy I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców, przedsięwzięcie: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)  zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr  3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  • indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu;
  • dotacja inwestycyjna ;
  • wsparcie pomostowe:

– finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;

– specjalistyczne wsparcie towarzyszące  (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych);

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 18 punktów.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 500 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 – typ projektu nr 3

Załącznik nr 6 Zasady realizacji projektów w ramach działania  9.1 Rewitalizacja  społeczna  i  kształtowanie  kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

Załącznik nr 9 Wykaz stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 3

Załącznik nr 10 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 
Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014

Załącznik nr 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 18 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

Załacznik nr 19 Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny

Załącznik nr 20 Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości– zakres minimalny

Załącznik nr 21 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./faks: (85) 682 50 26
Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel. 667 030 511
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl