Informacja o planowanych naborach z EFRR na 2020

22 maj Informacja o planowanych naborach z EFRR na 2020

Lokalna Grupa Działania informuje, iż czerwcu/lipcu 2020  zamierza realizować nabory z zakresu OSI PRIORYTETOWEJ VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla typów projektów:

 

5) Ochrona bioróżnorodności i klimatu

wskaźnik produktu:

 • liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem

zakres rzeczowy:

 • projekty związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów
 • projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej, stanowiącymi element uzupełniający projektu)

 

6) Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

wskaźnik produktu:

 • liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M

 

zakres rzeczowy: aplikacje cyfrowe w turystyce;

Inwestycje w „twardą infrastrukturę” będą dopuszczalne w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projekt. Warunkiem wparcia będzie wykazanie przez beneficjenta, że inwestycje w taką infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów  projektu oraz wynikają z analizy potwierdzającej niedostępność zasobów beneficjenta/partnera projektu

 

 

9) Rewitalizacja małej skali[1]:

 

wskaźnik produktu:

 • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

zakres rzeczowy:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców

 

12) Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe)

 

wskaźnik produktu:

 • całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

zakres rzeczowy:

Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (inwestycje wynikające z loklanych/gminnych programów rewitalizacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego).

 

W związku z koniecznością przygotowania przez potencjalnych wnioskodawców dokumentacji technicznej stanowiącej bezwzględnie wymagany załączniki do wniosku prosimy wszelkie podmioty zamierzające składać wnioski o przyznanie pomocy o pilny kontakt z Biurem LGD w celu ustalenia zakresu wymaganej dokumentacji.

 

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3, 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200 e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)
 • Szczegółowe opisy typów projektu znajdują się w Szczegółowym Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (str. 216-224) pod adresem:

 http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html

 

[1] W miastach powiatowych projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.