informacja o planowanych naborach z efrr

11 mar informacja o planowanych naborach z efrr

Lokalna Grupa Działania informuje, iż w kwietniu 2019  zamierza realizować nabory z zakresu OŚI PRIORYTETOWEJ VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach:

 

CELU OGÓLNEGO I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

Celu szczegółowego I.2. – Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej

 Przedsięwzięcie 1.2.1 Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej (baza dla rozwoju sfery społecznej) na typy projektów:

 

8) Projekty z zakresu infrastruktury społecznej:

 • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa
 • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi)
 • modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób z niepełnosprawnościami, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług
 • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku  udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych

 

przewidywany termin naboru: 8-25 kwietnia 2019

 

9) Rewitalizacja małej skali[1]:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców

 

przewidywany termin naboru: 8-25 kwietnia 2019

 

 

CELU OGÓLNEGO III. Rozwój potencjału LGD

Celu szczegółowego III.2. – Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD

Przewidywany termin naboru  dla Przedsięwzięcia 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego na typ projektu:

 

7) Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków)
 • budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów
 • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.)
 • dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej
 • konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

 

przewidywany termin naboru: 8-25 kwietnia 2019

 

 

W związku z koniecznością przygotowania przez potencjalnych wnioskodawców dokumentacji technicznej stanowiącej bezwzględnie wymagany załączniki do wniosku prosimy wszelkie podmioty zamierzające składać wnioski o przyznanie pomocy o pilny kontakt z Biurem LGD w celu ustalenia zakresu wymaganej dokumentacji.

 

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3, 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200 e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)
 • Szczegółowe opisy typów projektu znajdują się w Szczegółowym Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (str. 216-224) pod adresem:

 http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html

 

[1] W miastach powiatowych projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.