Informacja o planowanym naborze

23 sty Informacja o planowanym naborze

Lokalna Grupa Działania zamierza w terminie od 09.02.2018r. do 26.02.2018r. realizować nabór z zakresu OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach:

 

CELU OGÓLNEGO III. Rozwój potencjału LGD

Celu szczegółowego III.2. – Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcia 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego

 

na typ projektu:

 

7) Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego:

zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.  Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

 

Do obiektów kultury zaliczmy także gminne i miejskie domy/ośrodki kultury z obszaru LGD

 

W związku z powyższym prosimy zainteresowane naborem podmioty o jak najszybszy kontakt z biurem LGD w celu pozyskania szczegółowej informacji i o realizowanych naborach, a szczególnie informacji dotyczącej zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do wniosku o przyznanie pomocy (wybór partnera zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej)

 

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26
  • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 780 130 200 e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)