INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 1/2020/EFRR, 2/2020/EFRR, 3/2020/EFRR ORAZ 4/2020/EFRR

06 kw. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 1/2020/EFRR, 2/2020/EFRR, 3/2020/EFRR ORAZ 4/2020/EFRR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2020 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr:

  • 1/2020/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD, Cel szczegółowy II. 2: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Przedsięwzięcie II.2.1: Wzrost potencjału turystycznego LGD, na operacje z zakresu: typu projektu nr 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 2 wnioski.

  • 2/2020/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny III. Rozwój potencjału LGD, Cel szczegółowy III. 2: Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD, Przedsięwzięcie III.2.3: Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego, na operacje z zakresu: typu projektu nr 7  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 4 wnioski.

  • 3/2020/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy I. 2. Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej,  Przedsięwzięcie I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej, na operacje z zakresu: typu projektu nr 8  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 3 wnioski.

  • 4/2020/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, Cel szczegółowy I. 2: Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej, Przedsięwzięcie I.2.1: Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej, na operacje z zakresu: typu projektu nr 11: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 5 wniosków.