INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORów NR 3/2021/EFRR i 4/2021/PROW ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

19 lip INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORów NR 3/2021/EFRR i 4/2021/PROW ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr:

  • 3/2021/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, Cel szczegółowy I. 2: Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej, Przedsięwzięcie I.2.1: Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej, na operacje z zakresu: typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Osi Priorytetowej VIIIInfrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 2 wnioski.

  • 4/2021/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naborów nr 3/2021/EFRR oraz 4/2021/PROW  odbędzie się w dniu 22.07.2021 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.