informacje o projekcie – wyjazd

logo ksowu

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w dniu 30 kwietnia 2020 roku podpisała umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021. W imieniu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, natomiast w imieniu LGD – Prezes Eugeniusz Kowalski oraz Skarbnik Paulina Monach.
Realizacja projektu pt. Aktywizacja przestrzeni turystycznej szansą na inkluzje społeczne i rozwój ekonomiczny obszaru LGD „PB” rozpoczęła się z dniem 01.05.2020 r. i potrwa do 31.08.2020 r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników z lokalnymi inicjatywami w zakresie przedsiębiorczości, agroturystyki i turystyki Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i społeczno-kulturowych mających istotny wpływ na aktywizację mieszkańców wsi w zakresie włączenia społecznego, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD „PB” i organizacjami turystycznymi z terenu działania LGD „PB” a LGD i organizacjami wiejskimi z Portugalii poprzez organizacje wyjazdu studyjno-szkoleniowego oraz spotkania podsumowującego projekt.
Projekt skierowany jest do pracowników biura oraz członków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, członków i pracowników biur Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Jednostka Regionalna KSOW w Województwie Podlaskim
Efektem projektu będzie wzrost wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie realizacji projektów nakierowanych na rozwój turystki wiejskiej, a co za tym idzie, wdrożenie „dobrych praktyk” z zakresu realizacji projektów nakierowanych na rozwój turystyki wiejskiej powiązanych z inkluzją społeczną .
Poprzez realizację projektu, chcemy pokazać, iż rozwój turystyki wiejskiej stymuluje wielofunkcyjny rozwój wsi i przyczynia się do jej rewitalizacji w obszarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i ma pozytywny wpływ na zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej wsi. Daje możliwości dodatkowych dochodów, co powstrzymuje procesy migracyjne ze wsi do miast i pozwala utrzymać stosunkowo niską średnią wieku populacji w porównaniu z wioskami nieturystycznymi oraz będzie sprzyjać inkluzji społecznej i gospodarczej szczególnie osób starszych nieaktywnych zawodowo i społecznie. Dzięki podejmowaniu odpowiednich działań oraz angażowaniu w nie jak najwięcej społeczeństwa zmniejszy się odsetek ludzi wykluczonych społecznie, ludzie zobaczą, że można żyć inaczej wykorzystując walory regionu, w którym mieszkają. Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji turystycznych oraz Lokalnych Grup Działania z terenu Portugalii będzie służyło transferowi wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, co bezpośrednio przyczyni się do usprawnienia dalszych działań lokalnych społeczności obszaru LGD mających na celu rozwiązanie wskazanych w opisie wniosku problemów.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji
w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl
oraz do odwiedzenia strony internetowej www.ksow.pl