KOMUNIKAT nr 2 DO NABORU 10/2019/EFS

Dotyczy ogłoszonego w dniu 08.11.2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (Numer naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-071/19.)

W załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 10/2019/EFS błędnie wpisano datę rozpoczęcia realizacji projektu.

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w następujący sposób:

Podrozdział V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków

Było: „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 08.11.2018  r., tj. dzień ogłoszenia o naborze,…”

Obecnie: „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 08.11.2019  r., tj. dzień ogłoszenia o naborze,…”

 

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD typ 10  AKTUALNY z dnia 04.12.2019