NABÓR nr 16/2018/EFS

logotypy

logotyp

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 16/2018/EFS

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo

(Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)

 na operacje z zakresu:

typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

w ramach


Osi Priorytetowej 
IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/18

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

14 maj 2018 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

28 maj 2018r. do godziny 15:00

 

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej aktualnej na dzień złożenia wniosku wybierając w GWA2014 EFS nr naboru dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/18.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

 • w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS (decyduje data wpływu do LGD „Puszcza Białowieska”), wnioski powinny być złożone w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz załącznikami:
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, 1 egzemplarz oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
  • Wnioskodawca (nie będący organizacją pozarządową a ni partnerem społecznym), który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i XML), nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, cel szczegółowy I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców, przedsięwzięcie: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)  zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr  3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

 • indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu;
 • dotacja inwestycyjna;
 • wsparcie pomostowe:
  • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 18 punktów.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: nie dotyczy

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 – typ projektu nr 3

Załącznik nr 6 Zasady realizacji projektów w ramach działania  9.1 Rewitalizacja  społeczna  i  kształtowanie  kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

Załącznik nr 9 Wykaz stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 3

Załącznik nr 10 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
Załącznik nr 13 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 14 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014

Załącznik nr 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 18 Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny

Załącznik nr 19 Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości– zakres minimalny

Załącznik nr 20 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,

Załącznik nr 21 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

 

Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./faks: (85) 682 50 26
Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel. 667 030 511
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl