NABÓR nr 19/2018/EFS- Programy aktywności lokalnej

27 kw. NABÓR nr 19/2018/EFS- Programy aktywności lokalnej

Informujemy, iż w dniu 27.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

  • typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  – nabór nr 19/2018/EFS.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFS/Konkursy.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.