NABÓR NR 2/2023/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2023/PROW

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 

Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD

Cel szczegółowy: II.1 Wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału gospodarczego LGD

Przedsięwzięcie: II.1.1 Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących)

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej

 

I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: od 08 marca 2023 r. od godziny 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski: do 21 marca 2023 r. do godziny 16.00.

 

II. Miejsce składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

 

III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy.

 1. Wniosek jest składany do LGD w terminie składania wniosków.
 2. Dokumenty należy złożyć do LGD, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny, np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD.
 4. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do LGD w terminie trwania naboru.

 

IV. Formy wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia.

Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR LGD Puszcza Białowieska na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

 1. Wnioskodawca.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

 

 1. Dofinansowanie można otrzymać na: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie(zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 poz. 664 t.j. z późn. zm.).

 

 1. Wskaźniki.

1) Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację następującego wskaźnika produktu:

a) Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2) W ramach realizacji celu szczegółowego II.1. LSR zaplanowano realizację następującego wskaźnika rezultatu:

a) Liczba utworzonych miejsc pracy.

3) Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.

 

 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremuzostał nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

 

 1. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

2) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

3) Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

 

 1. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji.

1) Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2019 poz. 664 t.j. z późn. zm.);

2) Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

3) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym, że:

a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

  1. złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
  2. uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:

  1. operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5,
  2. beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 lit. a, oraz

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

 

 1. Warunki wyboru operacji.

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym:

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1167 z późn. zm.),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru, to znaczy 16 pkt. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (26 pkt).

4) Na podstawie wyników oceny, tworzona jest lista operacji wybranych ustalająca kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej http://www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.ploraz w wersji papierowej biurze LGD „Puszcza Białowieska”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 26 punktów. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 16 punktów.

 

VII. Finanse.

 1. Pomoc finansowa w postaci jednorazowej premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzależniona od rodzaju działalności planowanej do uruchomienia:

100 000 zł – działalność produkcyjna;

80 000 zł – działalność usługowa;

60 000 zł – działalność handlowa.

 1. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 209 158,88 €, co przy kursie 4,00 zł/EUR stanowi odpowiednio 836 635,52 zł.

 

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl, www.arimr.gov.pl, www.wrotapodlasia.pl oraz w wersji papierowej w biurze LGD „Puszcza Białowieska”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020,   Procedury wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dostępne są na stronie internetowej www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl oraz w wersji papierowej w biurze LGD „Puszcza Białowieska”.

 

 1. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru operacji albo ich kopie.

Do niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru należą w szczególności:

1) Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych (jeśli dotyczy) – (oryginał) wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do deklarowanej grupy defaworyzowanej wymienionymi w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji

2) Dokument wskazujący okres zameldowania na pobyt stały lub czasowy na obszarze wiejskim objętym LSR (jeśli dotyczy) – Kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności (w przypadku, gdy w dowodzie brak jest adresu zameldowania lub gdy jest on różny od miejsca zameldowania na pobyt stały)

3) Zaświadczenie z gminy potwierdzające liczbę mieszkańców miejscowości, na terenie której będzie realizowana operacja, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku do LGD (oryginał lub kopia)

Ponadto należy dołączyć Oświadczenie o tożsamości składanych wersji oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

 

 1. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 2. Dokumenty do pobrania:

1) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 (pobierz plik)

2) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (pobierz plik)

3) Karta oceny wniosku i wyboru operacji (pobierz plik)

4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)

6) Biznesplan (pobierz plik)

7) Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (pobierz plik)

8) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (pobierz plik)

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)

a) Załącznik do umowy: wykaz działek ewidencyjnych (pobierz plik)

b) Załącznik: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pobierz plik)

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pobierz plik)

d) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pobierz plik)

e) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz plik)

10) Formularz wniosku o płatność (pobierz plik)

11) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

a) Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (pobierz plik)

b) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (pobierz plik)

c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (pobierz plik)

12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik)

13) Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych (pobierz plik)

14) Oświadczenie o tożsamości składanych wersji (pobierz plik)

15) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)

 

IX. Inne ważne informacje.

 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach SRLKS Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 1. Pytania i odpowiedzi.

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

 

Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

kom. 782 770 711

e-mail: krasko@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD ,,Puszcza Białowieska” zamieszczonymi na stronie internetowej www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl

 1. Wycofanie wniosku.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

 1. Przydatne dokumenty programowe.

1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.);

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.).