Nabór nr 2/2021/G – Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska – granty

Bez-tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach projektu grantowego

„Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

NABÓR Nr 2/2021/G

 

Cel ogólny III. Rozwój potencjału LGD
Cel szczegółowy III.2. Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD
Przedsięwzięcie III.2.1. Dziedzictwo lokalne regionu PB znane i cenione (Inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa  lokalnego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru)

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

(zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”)

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu
Termin, od którego można składać wnioski: 11.10.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski: 29.10.2021 r. do godz. 15.00.

 

II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka

 

III. Sposób składania wniosków o powierzenie grantu

 1. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru wniosków załącznikami należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” zwaną dalej „LGD”, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Termin składania wniosków upływa 29.10.2021 r. o godz. 15.00.
 2. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami przygotowuje Grantobiorca, na wzorze udostępnionym przez LGD na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
 3. Wniosek o powierzenie grantu opatrzony podpisami Grantobiorcy lub osób reprezentujących składany jest w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD, DVD lub PENDRIVE. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 4. Złożenie wniosku o powierzenie grantu potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o powierzenie grantu, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o powierzenie grantu załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 5. Pracownik LGD nadaje każdemu wnioskowi o powierzenie grantu indywidualne  oznaczenie  (znak sprawy/numer wniosku) i wpisuje je na wniosku w odpowiednim polu.
 6. Termin złożenia wniosku o powierzenie grantu uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków o powierzenie grantu.
 7. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.
 9. Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).

 

IV. Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia

 1. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 62 500,00 €, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 250 000,00 zł.
 2. Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca wynosi: od 5000,00 zł do 25 000,00 zł
 3. Wartość całkowitych kosztów zadania, stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz nie może być niższa niż 5 tys. zł.
 4. W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym pomoc przyznawana jest w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych.
 5. W ramach realizowanego zadania wkład własny Grantobiorcy jest wymagany na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wkład własny musi być finansowy.
 6. Dodatkowy wkład własny finansowy (ponad wymagane 5%) jest punktowany na etapie oceny i wyboru grantobiorców.
 7. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 8. Wysokość limitu na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD wynosi maksymalnie 100 tys. zł.
 9. LGD dokonuje prefinansowania do 95% kosztów kwalifikowalnych grantu dla grantobiorców innych niż jednostki sektora finansów publicznych (JSFP). Grantobiorcy będący JSFP otrzymują refundację poniesionych kosztów.
 10. Koszty, które mogą stanowić podstawę wyliczenia kwoty grantu, określa §17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Koszty te nie mogą być kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
  • ogólne , o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013
  • zakupu robót budowlanych lub usług,
  • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie, autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
  • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
  • zakupu rzeczy innych niż wymienione w punkcie 5, w tym materiałów,
  • podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT
 11. Informacje na temat terminów i zasad wypłat kosztów na realizację zadania są zawarte w Procedurze wyboru i oceny Grantów w ramach projektów grantowych Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
 12. Ostateczna kwota przyznanych grantów zostanie ustalona dopiero po dokonaniu wyboru przez LGD zadań do realizacji w ramach projektu grantowego i zawarciu z Zarządem Województwa umowy o realizacji projektu grantowego.

 

VWarunki udzielenia wsparcia

 1. Grantobiorcy

O pomoc mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • publiczne instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki)
 •  kościoły i inne związki wyznaniowe
 •  KGW rejestrowe

jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar wiejski objęty LSR LGD PB obejmuje gminy wiejskie: Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, Orla oraz gminę miejsko-wiejską Kleszczele).

Grantobiorca nie może być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą .  W przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub kola, pomoc przyznaje się jeżeli:

 1. Obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
 2. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Dany podmiot może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego naboru.

 1. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego

Zadania mające na celu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, m. in.:

– organizacja wydarzeń i imprez promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych);

– opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników i innych publikacji;

– zakup wyposażenia służącego promowaniu obszaru

 

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest jeżeli operacja:

 • nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

Miejscem realizacji zadania objętego grantem jest obszar LSR LGD „Puszcza Białowieska”.

 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach realizowanego grantu planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

 • Liczba wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów, w tym w zakresie turystyki i rekreacji (np. warsztaty, imprezy promocyjne) – 6 szt.
 • Liczba wydawnictw promocyjno-informacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów – 4 szt.

W ramach realizacji grantu zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów, w tym w zakresie turystyki i rekreacji – 120 osób
 • Liczba odbiorców wydawnictw promocyjno-informacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów – 200 osób

Grantobiorca na etapie konstruowania wniosku o powierzenie grantu powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla danego grantu.

 1. Termin realizacji zadań przez Grantobiorców

Zadanie w ramach grantu musi być realizowane w jednym etapie. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu nastąpi w maksymalnym terminie do 30 września 2022 roku. Złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całego zadania nastąpi w terminie 30 dni od jego zakończenia, tj. w maksymalnym terminie do 30 października 2022 roku.

5. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, jeżeli:

1. Koszty kwalifikowalne zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych z wyjątkiem przyznawania grantu na zadanie realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

2. Podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

3. Grantobiorca posiada środki techniczne (m.in. pomieszczenia, sprzęt techniczny, zasoby ludzkie, itp.), niezbędne do realizacji zadania w ramach projektu grantowego.

 

 1. Warunki wyboru Grantobiorców

1. Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 664).

2. Zadanie musi być zgodne z LSR, w tym:

a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodne z celami projektu grantowego;

b) jest zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja projektu grantowego, z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację którego może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;

c) jest zgodne z zakresem tematycznym, o którym mowa  w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;

d) jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu.

3. Zadanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznane za spełniające lokalne kryteria wyboru (12 pkt) z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (28 pkt).

4. Na podstawie wyników wyboru Grantobiorców, tworzona jest lista rankingowa przyznanych grantów ustalająca ich kolejność według liczby przyznanych punktów.

5. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez Grantobiorców w stosunku do wysokości kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą: „czy przyznano punkty w ramach kryterium”,  a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI. Kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.
Kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się w dokumencie pt. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, (które stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów) udostępnionego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl

 

VII. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)
 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał (pobierz plik)

 

VIII. Pozostałe dokumenty, z którymi powinien zapoznać się Grantobiorca:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (pobierz plik)
 2. Procedury wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (link)
 3. Karta oceny wniosku i wyboru Grantobiorców do realizacji zadań (pobierz plik)
 4. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami (pobierz plik)
 6. Wniosek o rozliczenie grantu (pobierz plik)
 7. Sprawozdanie z realizacji grantu (pobierz plik)
 8. Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego grantu (pobierz plik)

 

IX. Inne ważne informacje

 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu lub wniosku na projekt grantowy zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru Grantobiorców do realizacji zadań lub ustalenia kwoty grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie, trybie oraz formie wskazanej w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 2. Dokumentacja konkursowa, a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego oraz wzór umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie internetowej rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl oraz w biurze Lokalnej Grupy działania „Puszcza Białowieska”.
 3. Informacje o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu są zawarte w §14 Procedury wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych
 4. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o powierzenie grantu – zasady składania odwołania opisane są w § 28 Procedury wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych
 5. Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka
tel. 85 682 50 26,
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl,

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:

 • strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”: rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl (zakładka konkursy PROW)
 • bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”: ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.