Nabór nr 3/2020/EFRR

Bez tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE

PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

 

NABÓR nr 3/2020/EFRR

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 

Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy I. 2: – Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej.

Przedsięwzięcie I.2.1: Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej.

na operacje z zakresu:

 

typ projektu nr 8:  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 

w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Nr naboru w GWA2014 EFRR:  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-017/20 

 

I.  Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 

05 marca 2020 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 

31 marca 2020r. do godziny 15:00 

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej:

31 marca 2020r. do godziny 15:00 

  

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-16.00

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/genera tor-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

w terminie od. 05.03.2020 r. od godziny 8:00 do. 20.03.2020 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

 

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 6.0 ( https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.12136 ), instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.6 ( https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.10290 )
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 05.03.2020 r. od godziny 8:00 do 20.03.2020 r. do godziny 15:00:

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym:
  1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)
 • 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.
 • 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
 • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).
 • Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

 

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku do dnia 20.03.2020 r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

 

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.2. – Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej.  Przedsięwzięcie I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej   zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania- Puszcza Białowieska” oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej typ projektu nr 8:  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. W ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

  • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa
  • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi)
  • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełno sprawnościami

Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku  udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 16 i 17 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 34 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 17 pkt.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:  1 745 241,20 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.
Inne limity:

  • Wkład własny:
  • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
  • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).;
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
  • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
  • Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;
  • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

1. Wniosek, umowa, instrukcje

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

 

2. Załączniki do wniosku

Załącznik nr 7 Formularz w zakresie OOŚ(la) 
Załącznik nr 8 Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la) 

Załącznik nr 9  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
Załącznik nr 11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik nr 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT  
Załącznik nr 13 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami 

 

3. Warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 14 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) (Aktualny, obowiązujący od dnia 18.03.2020)

Załącznik nr 14 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) (Nieaktualny, obowiązujący do dnia 17.03.2020)

Załącznik nr 15 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – typ projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej)

Załącznik nr 16 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 17 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

Załącznik nr 18 Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 19 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 20 Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Załącznik nr 21 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

Załącznik nr 22 Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w ramach osi głównych

 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26; e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl