NABÓR NR 5/2020/PROW – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR

Bez-tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2020/PROW

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 

Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD 

Cel szczegółowy: II.3 Rozwój przedsiębiorczości i współpracy partnerskiej

Przedsięwzięcie: II.3.1 Zintegrowana i aktywna sfera społeczno-gospodarcza

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

 

 

I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: od 6 marca 2020 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 20 marca 2020 r. do godziny 16:00

 

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

 

III. Sposób składania wniosków

 1. Wniosek jest składany bezpośrednio do biura LGD w terminie składania wniosków, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.
 2. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny, np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD.
 4. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.
 5. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 6. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/ wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Forma wsparcia:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V. Warunki udzielania wsparcia

1. Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli jest:

1) osobą fizyczną, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) jest pełnoletnia;

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

W przypadku operacji w zakresie określonym jako wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

 

2. Dofinansowanie można otrzymać na: wspieranie współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

 

3.Wskaźniki.

1) Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację następującego wskaźnika produktu:

a) Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

2) W ramach realizacji celu szczegółowego II.3. LSR zaplanowano realizację następującego wskaźnika rezultatu:

a) Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią

3) Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.

 

4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu

1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

g) podmiot ten wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

h) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

i) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

5. Pomoc jest przyznawana podmiotom, które:

1) Zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, które ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

2) Porozumienie, o którym mowa w pkt 1), jest zawierane na czas oznaczony i zawiera postanowienia dotyczące wspólnej realizacji operacji, w szczególności:

a) dane identyfikujące strony porozumienia;

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą operacją;

c) wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron;

d) budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron.

 

6. Koszty kwalifikowalne

1) Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

3) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

4) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

6) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1.Poniesione:

a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2. Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

 

VI. Warunki wyboru operacji

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym:

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru, to znaczy 13 pkt. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (26 pkt).

4) Na podstawie wyników oceny, tworzona jest lista operacji wybranych ustalająca kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/ oraz w wersji papierowej biurze LGD „Puszcza Białowieska”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 26 punktów. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 13 punktów.

 

VIII. Finanse:

 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 150 000 zł.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
 • Maksymalny poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

IX. Zestawienie dokumentów

1. Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik)

1a. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pobierz plik)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)

3. Biznesplan (pobierz plik)

3a. Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.4 (pobierz plik)

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pobierz plik)

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik)

6. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik)

7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik)

8. Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik)

8 a. Załącznik nr 1 do umowy: zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pobierz plik)

8 .b Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz działek ewidencyjnych (pobierz plik)

8 c. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pobierz plik)

8 d. Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu ustawy (pobierz plik)

9. Wniosek o płatność (pobierz plik)

9 a. załącznik nr 2 do wniosku o płatność -Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (pobierz plik)

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

11. Oświadczenie o tożsamości składanych wersji (pobierz plik)

12. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)

12 a. RODO_Klauzule do karty wkładu rzeczowego (pobierz plik)

13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (pobierz plik)

14. Lokalne kryteria wyboru operacji (pobierz plik)

15. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 (pobierz plik)

16. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (pobierz plik)

X. Inne ważne informacje

1.Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach SRLKS Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

3. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

tel./faks: (85) 682 50 26

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

kom. 782 770 711

e-mail: krasko@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD ,,Puszcza Białowieska” zamieszczonymi na stronie internetowej www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl.

4. Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

5. Przydatne dokumenty programowe

1) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);

2) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664);

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.);

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.);

7) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).