NABÓR nr 8/2019/EFS

Bez tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE

PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 8/2019/EFS

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

Cel szczegółowy I.1: Aktywizacja i integracja społeczno -zawodowa mieszkańców

Przedsięwzięcie I.1.1: Aktywne i zintegrowane społeczeństwo

(Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)

na operacje z zakresu:

typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-069/19.

 

!NABÓR DOTYCZY PROJEKTÓW ROZLICZANYCH ZA POMOCĄ KWOT RYCZAŁTOWYCH!

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 

25 listopad 2019 r. od godziny 08:00

 

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 

09 grudzień 2019 r. do godziny 15:00 

  

II.  Miejsce składania wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

 1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://wwrpo.wrotapodlasia.pl
 2. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS, która jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html.

 1. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: 

gwa_efs@wrotapodlasia.pl

 1. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.
 2. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:
 3. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 EFS nr naboru w dotyczący przedmiotowego naboru; RPPD.09.01.00-IZ.00-20-069/19.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

 1. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz załącznikami:
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, 1 egzemplarz oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
 • Wnioskodawca (nie będący organizacją pozarządową a ni partnerem społecznym), który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i XML), nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

 

IV. Formy wsparcia

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

 

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.       Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, cel szczegółowy I.1: Aktywizacja i integracja społeczno -zawodowa mieszkańców, Przedsięwzięcie I.1.1: Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej:
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • spółdzielnie socjalne;
 • jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;
 • koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;
 • zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 79/1249/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2019 roku – Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 7, tj.:

Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS,w tym także:

7a) stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

7b)   utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia). Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

                                 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 14 punktów.

 

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  800 000,00  PLN.

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego:

– minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %

Niezbędne dokumenty:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7  (Aktualny od dnia 05.12.2019r.) 

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7  (Nieaktualny)

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7  (Nieaktualny)
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 7

Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020

Załącznik nr 9  Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 7
Załącznik nr 10 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD (Aktualny, obowiązujący od dnia 18.03.2020)

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD (Nieaktualny, obowiązujący do dnia 17.03.2020)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem (Aktualny od dnia 22.11.2019r.)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem (Nieaktualny)
Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014

Załącznik nr 16 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku

Załącznik nr 17 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów

Załącznik nr 18 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

 

Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska

Parkowa 3

17-200 Hajnówka

tel./faks: (85) 682 50 26

Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel. 667 030 511
e-mail: monach@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl