OGŁOSZONE NABORY Z EFS

08 lis OGŁOSZONE NABORY Z EFS

Informujemy, iż w dniu 08.11.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

  • typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 8/2019/EFS.
  • typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
    – nabór nr 9/2019/EFS.
  • typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 10/2019/EFS.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFS/ Konkursy

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.