Rekrutacja do projektu – wyjazd

logo ksowu

Ogłaszamy nabór kandydatów na wyjazd studyjno – szkoleniowy do Portugalii

w terminie 09 – 15 sierpnia 2020 roku

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników z lokalnymi inicjatywami w zakresie przedsiębiorczości, agroturystyki i turystyki Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i społeczno-kulturowych mających istotny wpływ na aktywizację mieszkańców wsi w zakresie włączenia społecznego, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD „PB” i organizacjami turystycznymi z terenu działania LGD „PB” a LGD i organizacjami wiejskimi z Portugalii. Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, kwaterodawcami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu Portugalii pomoże w realizacji zakładanego celu.

 1. Termin wyjazdu: 09–15 sierpnia 2020 roku
 2. Organizator wyjazdu – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zapewnia bezpłatne przeloty, przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi oraz ubezpieczenie. Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego.
 3. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu:
 • spotkania z przedstawicielami LGD oraz organizacji turystycznych z terenu Portugalii;
 • spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami realizującymi projekty turystyczne na terenie Portugalii;
 • wizyty w gospodarstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów regionalnych/lokalnych charakterystycznych dla Portugalii;
 • wizyty w gospodarstwach agroturystycznych.
 1. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu. (grupa docelowa – nie większa niż 15 osób)

W wyjeździe będą mogli wziąć udział:

 • pracownicy biura oraz członkowie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”,
 • członkowie i pracownicy biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
 • członkowie Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska
 • członkowie i pracownicy biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej.
 • pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 1. Uczestników mogą zgłaszać wyłącznie podmioty wymienione w punkcie 4.
 2. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:
 • kolejność zgłoszeń

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu, zostanie on obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez Organizatora związanymi bezpośrednio z realizacją projektu (np. koszt przebukowania biletu lotniczego, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia itp.).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku zaistnienia przyczyn nie zależnych od organizatora.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (wówczas decyduje data wpływu do biura LGD, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji)  monach@lgd-puszcza-bialowieska.pl, bądź dostarczyć osobiście do biura LGD w terminie do 31 lipca 2020 r.

W przypadku uzbierania określonej liczby uczestników rekrutacja zostanie zamknięta we wcześniejszym terminie.

Wyjazd zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi zaleceniami Sanepidu.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy