Wsparcie przygotowawcze

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze – 01.07.2022 r.

W dniu 01.07.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00022-6934-UM1000015/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 II nabór wniosków. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

Plan włączenia społeczności i opis procesu przygotowania LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” przygotowana zostanie w procesie uspołecznionym. Opracowany plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR LGD „PB” służy opracowaniu LSR z szerokim udziałem lokalnej społeczności.

(Plan włączenia społeczności i opis procesu przygotowania LSR)

 

Harmonogram w ramach Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Informacja o planowanych spotkaniach konsultacyjnych zostanie umieszczony na stronie internetowej www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, profilu LGD na facebooku oraz stronach internetowych gmin. Dodatkowo informacja o poszczególnych spotkaniach będzie przekazywana do każdej z w/w gmin, w celu rozpowszechnienia jej wśród mieszkańców (na stronie internetowej gminy i tablicach ogłoszeniowych gminy i sołectw w formie plakatowej ). Ponadto w/w informacje zostaną przesłane członkom LGD PB i mieszkańcom drogą e-mail oraz SMS (baza danych LGD zawierająca beneficjentów LGD, organizacje pozarządowe, członków LGD i mieszkańców). Udział w spotkaniu będzie możliwy drogą on-line za pomocą powszechnie dostępnych komunikatorów ( Zadarma, Zoom, Teams).

( Harmonogram konsultacji społecznych) –  nieaktualny

( Harmonogram konsultacji społecznych) – aktualny