WYNIKI NABORU 2/2022/PROW

WYNIKI NABORU 2/2022/PROW

 

  1. Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 14.04.2022 r.
  2. Lista operacji zgodnych z LSR
  3. Lista operacji niezgodnych z LSR
  4. Lista operacji wybranych 
  5. Lista operacji niewybranych

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW zamieszczono poniżej:

Wzór protestu