ZAKOŃCZENIE NABORów NR 11/2020/EFRR i 12/2020/EFS

24 lis ZAKOŃCZENIE NABORów NR 11/2020/EFRR i 12/2020/EFS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada 2020r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 12/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny III: Rozwój potencjału LGD, Cel szczegółowy III.1: Rozwój sfery społecznej, Przedsięwzięcie III.1.1. Pokonajmy bariery na operacje z zakresu: typu projektu nr 9:  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada 2020r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 11/2020/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, Cel szczegółowy I.2: Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej, Przedsięwzięcie I.2.1: Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej na operacje z zakresu: typu projektu nr 8Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.