ZAKOŃCZENIE NABORU NR 16/2018/EFS

29 maj ZAKOŃCZENIE NABORU NR 16/2018/EFS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2018r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 16/2018/EFS z zakresu: typ projektu nr 3:  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 3 wnioski.