Zaproszenie- grupa fokusowa

31 sie Zaproszenie- grupa fokusowa

Szanowni Państwo,

Pomagamy w Regionowi Puszczy Białowieskiej wykreować nowe produkty turystyczne, które wzbudzą zainteresowanie turystów z Polski i zagranicznych. W ramach działania LGD „Puszcza Białowieska“ i LGD  „Stowarzyszenie Rozwoju Halkidiki SA – LGA” realizuje projekt współpracy pt.: „CULT IN TUR” mający na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywny udział lokalnych społeczności w działaniach związanych z zachowaniem naturalnych zasobów przyrodniczo-kulturowych i zrównoważonym ich wykorzystaniu w turystyce.

Zadanie realizowane w ramach projektu:

I. Opracowanie metodologii włączenia dóbr kultury (np. obiektów sakralnych, zabytków i obiektów UNESCO, lokalnej gastronomii i produktów lokalnych) do oferty turystycznej miejsca docelowego.

B.3. Grupa fokusowa

Cel zadania: weryfikacja zmodyfikowanych dobrych praktyk w zakresie wzbogacenia ich oferty o nowe zasoby dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego lub utworzenia nowych produktów turystycznych opartych na dobrach kultury i przyrody, zapewniających zarazem skuteczną ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Regionów LGD PB i Chalkidiki.

Opis zadania: realizacja zadania polega na przeprowadzeniu weryfikacji wybranych opcji przez ekspertów w zakresie turystyki, lokalnych turoperatorów, usługodawców i producentów produktów lokalnych, którzy w trakcie dyskusji opiniodawczej zweryfikują 6 przyjętych najlepszych dobrych praktyk.

Rezultaty pośrednie: weryfikacja ekspercka wyselekcjonowanych 6 dobrych praktyk.

 Rezultaty bezpośrednie: zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, usprawnienie zarządzania ruchem turystycznym Regionu Puszczy Białowieskiej. 

 Termin realizacji:

06.09.2023. Hajnówka,  biuro LGD PB, ul. Parkowa 3.  godz. 10:00 – 14:00.

Zakładana forma uczestnictwa w warsztacie: forma hybrydowa (bezpośrednie spotkanie ekspertów z możliwością udziału on-line). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wskazania formy uczestnictwa (bezpośrednie spotkanie, udział on-line) do dnia 05.09.2023. Link do udziału on-line zostanie przesłany w dniu 06.09.2023.

Zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl , lub telefonicznie: 781 130 200