Konkurs na najlepszą promocję obszaru Puszczy Białowieskiej

08 wrz Konkurs na najlepszą promocję obszaru Puszczy Białowieskiej

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” wraz z „Stowarzyszeniem Rozwoju Halkidiki SA – LGA” realizuje w ramach PROW projekt współpracy z Grecją p.t.: „CULT IN TUR” w zakresie rozwoju turystyki z włączeniem szeroko rozumianych dóbr kultury do istniejącej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane są zadania polegające na kreowaniu nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej. W ramach projektu ma zostać zrealizowany cel szczegółowy projektu: Podniesienie kompetencji lokalnych podmiotów i osób w zakresie innowacyjnych metod odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w turystyce.

Konkurs jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” (LGD PB), z siedzibą w Hajnówce, ul. Parkowa 3.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie obszaru Puszczy Białowieskiej poprzez opracowanie innowacyjnych metod/aplikacji przeznaczonych do promocji produktów i usług w turystyce Regionu „PB”.

 

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie III klas liceów ogólnokształcących, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych w Hajnówce.

 

Zadanie konkursowe

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do opracowania innowacyjnej metody/aplikacji do promocji obszaru Puszczy Białowieskiej i podmiotów wskazanych przez organizatora konkursu, z uwzględnieniem zestawu narzędzi stworzonego w ramach projektu. Metoda/aplikacja powinna być zgodna z celami konkursu i spełniać następujące kryteria:

  • innowacyjność
  • kreatywność
  • efektywność
  • możliwość zastosowania w praktyce

 

Regulamin konkursu