Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z EFRR

03 wrz Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z EFRR

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach LSR LGD „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.
Szkolenie odbędzie się 07.09.2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 12  Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.
NABÓR 10/2020/EFRR
Typ projektu 9: Rewitalizacja małej skali.
W ramach o naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
– projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
– projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
– projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców;
Typ Wnioskodawcy:
– Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
– Organizacje pozarządowe,
– Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).
Program spotkania:
– zakres wsparcia/przedmiot konkursu,
– warunki udzielenia wsparcia,
– zasady realizacji projektów,
– wskaźniki rezultatu/produktu.
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Osoba do kontaktu: Eugeniusz Kowalski, tel.: 85 682 50 26, 781 130 200.