ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

15 maj ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 22 maja 2023r. o godzinie 13:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 13:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Uzupełnienie składu Rady LGD „PB”
  5. Przygotowanie LSR do nowego okresu programowania 2021–2027. Konsultacje społeczne LSR w zakresie:
  • Identyfikacji celów LSR (sformułowanie celów LSR i ustalenie wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów).
  • Operacjonalizacji celów (identyfikacja odnośnych planowanych działań w odniesieniu do wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów: plan działania wraz z przedsięwzięciami, wskaźnikami produktu i rezultatu).
  • Opracowania metod kontroli efektów wdrażania LSR (monitoring i ewaluacja LSR w zakresie postępów w realizacji wskaźników produktu oraz wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów)
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

w imieniu Zarządu

Projekt LSR na lata 2023-2027 został przesłany na maila dla członków LGD „Puszcza Białowieska”. Ponadto  projekt LSR udostępniany jest w biurze LGD wszystkim zainteresowanym osobom w godzinach pracy biura.

Dokumenty do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa

Uwagi do LSR prosimy składać na poniższym formularzu:

Formularz uwag