ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

29 maj ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 05 czerwca 2023r. o godzinie 13:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 13:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Prezentacja LSR LGD „PB” na lata 2021–2027.
 5. Przyjęcie wniosków z konsultacji społecznych LSR LGD „PB” na lata 2021–2027 w zakresie tematycznym:
 • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru. Opracowanie diagnozy obszaru LSR (analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru). Opracowanie i analiza wniosków wynikających z diagnozy (analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru uwzględniająca potrzeby poszczególnych grup interesów i relacji partnerskich). Analiza SWOT obszaru LSR (hierarchizacja potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjności, cyfryzacji, stanu środowiska i wpływu mieszkańców na klimat oraz zmian demograficznych.
 • Identyfikacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów,
 • Odnośne planowane działania. Operacjonalizacja celów (wypracowanie odnośnych planowanych działań w odniesieniu do wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów: plan działania wraz z przedsięwzięciami, wskaźnikami produktu i rezultatu).
 • Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru w zakresie innowacyjności i partnerstwa.
 • Opracowanie metod kontroli efektów wdrażania LSR (monitoring i ewaluacja LSR w zakresie postępów w realizacji wskaźników produktu oraz wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenie LSR LGD „PB” na lata 2021–2027.
 2. Sprawy różne, wolne wnioski.
 3. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

w imieniu Zarządu

Projekt LSR na lata 2023-2027 został przesłany na maila dla członków LGD „Puszcza Białowieska”. Ponadto  projekt LSR udostępniany jest w biurze LGD wszystkim zainteresowanym osobom w godzinach pracy biura.

Wzór pełnomocnictwa

Uwagi do LSR prosimy składać na poniższym formularzu:

Formularz uwag