ZAPYTANIE OFERTOWE- PRZEPROWADZENIE ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI LSR

17 maj ZAPYTANIE OFERTOWE- PRZEPROWADZENIE ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI LSR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”,

A. Zina 1, 17-200 Hajnówka,

NIP: 6030028845, REGON: 200080369

tel./fax 85 6825026, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” zgodnie z Rozdziałem XI Monitoring i ewaluacja i Załącznikiem nr 2 do LSR oraz opracowanie raportu końcowego z badania. Zadanie zostanie realizowane w ramach projektu RPPD.09.01.00-20-0554/20 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Okres objęty pomiarem : od rozpoczęcia realizacji LSR do 30.03.2021 r.

II.1  Cel ewaluacji

Ewaluacja ma na celu:

 • ocenę stopnia wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 • ocenę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska (LGD PB)

 

II.2 Pytania badawcze

Cel 1. Ocena stopnia wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

 • Jaki jest poziom realizacji celów ogólnych oraz szczegółowych LSR (w tym w wymiarze jakościowym, wskaźnikowym, finansowym)?
 • Jakie trudności są napotykane podczas wdrażania LSR, i jak można im przeciwdziałać?
 • Czy i jakie zmiany w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej zaszły na obszarze LGD od momentu rozpoczęcia wdrażania LSR? Czy w świetle tych zmian, obecne założenia LSR pozostają aktualne?
 • Czy stosowane kryteria wyboru operacji pozwalają na dofinansowanie najlepszych projektów?
 • Jakie operacje (konkursy) cieszą się największym, a które najmniejszym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców?
 • Jak efekty wdrażania LSR są postrzegane przez mieszkańców obszaru objętego działalności LGD PB?

Cel 2. Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska

 • Czy przyjęty sposób organizacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi organami LGD oraz pracownikami biura, umożliwia efektywną i skuteczną pracę?
 • Jakie działania o charakterze promocyjnym i komunikacyjnym podejmowano i z jakim skutkiem?
 • Jak beneficjenci oceniają ofertę doradztwa oraz innych usług świadczonych przez LGD (pod kątem jakości i adekwatności do potrzeb)

 

II.3 Sposób realizacji badania

 Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

 1. Analiza danych zastanych (dek research)
 2. Badanie ankietowe CATI
 3. Badanie ankietowe CAWI
 4. Wywiad częściowo ustrukturyzowany SSI
 5. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
 6. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
 7. Warsztat ewaluacyjny

Próba badawcza – minimum 500 ankiet

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

II.4 Produkty badania

Wykonawca dostarczy dwa zasadnicze produkty badania tj.:

 • raport metodologiczny, zawierający koncepcję badania wraz z narzędziami badawczymi (kwestionariuszami, scenariuszami)
 • raport końcowy z badania, zawierający co najmniej opis celów badania, skrót metodologii, opis wyników badania, wnioski i rekomendacje.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

26.05.2021-10.08.2021 r.

 IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • w cenie oferty zawarli wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zlecenia.

 

Złożenie oferty będzie traktowane jako jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z formularzem oferty zostanie złożona pełna oferta na przeprowadzenie ewaluacji

V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt.).

Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następujących kryteriów oceny:

1 .    Cena brutto oferty     100 %

 • Cena brutto oferty – max 100 pkt

Cena – ocena kryterium ceny odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z

poniższym wzorem:

Liczba punktów =  Cena brutto oferty najtańszej/ Cena brutto oferty badanej   x 100 pkt

VIOSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Emilia Nazaruk – Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD oraz księgowości i płac Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

tel. 85 682 50 26

mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl do dnia 24.05.2021 r. do godz. 16.00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie rozesłana mailowo do podmiotów do których wysłane zostało zapytanie.
 3. W przypadku wpłynięcia do Biura ofert o takiej samej liczbie punktów, decydować będzie data i godzina wpłynięcia oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę najwyżej ocenioną.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

zapytanie ofertowe

oferta