Nabór nr 1/2017/PROW – podejmowanie działalności gospodaczej

loga_gora

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2017/PROW
w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD  
Cel szczegółowy: II.1 Wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału gospodarczego LGD
Przedsięwzięcie: II.1.1 Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących)

z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: 17.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 31.01.2017 r.

w godzinach: 8:00 – 16:00

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie naboru, bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płytka CD/DVD).

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

IV. Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem LSR).

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” znajdują się na stronie internetowej http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl/ oraz w biurze LGD PB.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 44 punkty. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 22 punkty.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

b) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR LGD Puszcza Białowieska na lata 2014 – 2020
– zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:

1. został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

3. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia LSR;

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR;

4. Biznesplan o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

5. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

6. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

1)  pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

        2)  druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.

Okres realizacji operacji

Złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy.

VI. Finanse

– Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Pomoc finansowa w postaci jednorazowej premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzależniona od rodzaju działalności planowanej do uruchomienia:

100 000 zł – działalność produkcyjna;

80 000 zł – działalność usługowa;

60 000 zł – działalność handlowa.

Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 640 000,00 zł.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, podmiotu który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykaz dokumentów:
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik) + Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)
– Biznesplan  (pobierz plik)  + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu   (instrukcja pobierz plik)
– Formularz umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)
– Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy: wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością  (pobierz plik)
– Formularz wniosku o płatność (pobierz plik)  + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik) + Załącznik nr 2: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (pobierz plik)
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (pobierz plik)

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 (pobierz plik)
– Procedury wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (pobierz plik)

– Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (Lokalne kryteria wyboru operacji) (pobierz plik)

VIII. Inne ważne informacje

– Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

– Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa § 17 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia oraz ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

– Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD „Puszcza Białowieska” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

– Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność (wraz z instrukcjami wypełnienia), formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela pracownik
Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
kom. 782 770 711
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./fax 85 685 50 26
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl