Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Akty prawne

 

Niniejsze Zasady wdrażania instrumentu RLKS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Zasady) są podręcznikiem dotyczącym wdrażania Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie podlaskim – nowego instrumentu wskazanego w Umowie Partnerstwa, wspierającego rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020. Zasady są dedykowane przede wszystkim Lokalnym Grupom Działania oraz innym podmiotom z obszaru realizacji LSR lub realizującym projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych.

 

Zasady wdrażania instrumentu RLKS.

 

Ze względu na częste zmiany w dokumencie zalecamy zapoznanie sie z najbardziej aktualną wersją znajdującą się pod adresem:

 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014- 2020) jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (SRWP 2020), przyjętej 9 września 2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego.  Stanowi jednocześnie instrument realizacji Umowy Partnerstwa, która określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych, tj. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020

 

Ze względu na częste zmiany w dokumencie zalecamy zapoznanie sie z najbardziej aktualną wersją znajdującą się pod adresem:

 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/regionalny-program-operacyjny-wo.html