Komunikat dotyczący naborów: 4/2017/EFS, 5/2017/EFS, 6/2017/EFS, 7/2017/EFS

Białystok,  09.05.2017r.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD oraz Ogólnych warunków umów

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

  1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
  2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), załącznik nr 1 do umowy

Ad 1) Zmiany we wzorach umów dotyczą:

– doprecyzowania zapisów na jaki rachunek bankowy przekazywane są transze i na jaki rachunek bankowy przekazywane jest dofinansowanie na pokrycie wydatków Realizatora (§ 2 ust. 4 i 5 dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi),

– uzupełnienia jaki procent wydatków projektu stanowi cross-financing (§ 4 ust. 3 umów),

– połączenia w jeden ustęp wskaźników i przedkładanych dokumentów rozliczających (§ 5 ust. 4 dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi),

– dookreślenia poziomu osiągnięcia wartości docelowej założonych wskaźników, od którego można zastosować regułę proporcjonalności (§ 5 ust. 6 dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi),

– doprecyzowania przypisu – Należy wykreślić w przypadku, gdy w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalny kierowanym przez społeczność zostanie ograniczona możliwość kwalifikowania wydatków wstecz (§ 6 ust. 6 dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi),

– rozszerzenia tabeli Harmonogram płatności, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, o „kwotę dofinansowania” w ramach „Kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia”,

– usunięcia zapisu z Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5 do umowy) dającego możliwość przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane w Załączniku nr 1 do Porozumienia, bądź przetwarzania danych określonych w Załączniku nr 1 w sposób inny niż za pośrednictwem CST (§ 1 ust. 2 i 4),

– dokonania zmian redakcyjnych.

Ad 2) W zakresie zmian w OWU:

– dodano definicję „ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia” (§ 1 ust. 2 pkt. 21)

– zmieniono nazwę wskaźnika – wskaźnik efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej (§ 5 ust. 6 pkt 6),

– przesunięto część ustępu 3 w § 6 do nowego ustępu (§ 6 ust. 8) i wprowadzono nowy zapis dotyczący przypadku wstrzymania terminu zatwierdzenia wniosku o płatność (§ 6 ust. 8),

– dokonano zmian redakcyjnych.

Załącznik_I.16.5_-_wzor_umowy_podmioty_inne_niz_LGD

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz OWU mają zastosowanie do następujących naborów:

Oś Priorytetowa IX RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/16RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/16RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/16

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-008/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-009/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/17