NABÓR NR 13/2020/PROW – TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

Bez-tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2020/PROW

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 

Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD 

Cel szczegółowy: II.1 Wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału gospodarczego LGD

Przedsięwzięcie: II.1.1 Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących) 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

 

 

I.Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 listopada 2020 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 27 listopada 2020 r. do godziny 16:00

 

II.Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul.Parkowa 3

17-200 Hajnówka

 

III. Sposób składania wniosków

1. Wniosek jest składany do biura LGD w terminie składania wniosków..

2. Dokumenty należy złożyć w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny, np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD.

Biznesplan jest składany na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), jeżeli wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku nie są składane w formie przewidzianej w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 20158 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

5. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.

6. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/ wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Forma wsparcia:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V. Warunki udzielania wsparcia

1. Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

2. Dofinansowanie można otrzymać na: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności; w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

 

3. Wskaźniki.

1) Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację następującego wskaźnika produktu:

a) Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego

b) Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje

2) W ramach realizacji celu szczegółowego II.1. LSR zaplanowano realizację następującego wskaźnika rezultatu:

a) Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych

3) Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.

 

4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu

1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

g) podmiot ten wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

h) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

i) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

5. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie „podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej”, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

2) operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy;

3) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b, biznesplan, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

4) Wnioskodawca zobowiąże się do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy oraz utrzymania utworzonego w ramach realizacji operacji miejsca pracy, do dnia, w którym upłyną 3 lata (przedsiębiorcy) lub 5 lat (pozostali wnioskodawcy) od dnia wypłaty płatności końcowej.

5) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

 

6. Koszty kwalifikowalne

1) Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

3) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

4) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

6) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

 1. Poniesione:

a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy mają zastosowania;

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2. Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

 

VI. Warunki wyboru operacji

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym:

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru, to znaczy 16 pkt. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (38 pkt).

4) Na podstawie wyników oceny, tworzona jest lista operacji wybranych ustalająca kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/ oraz w wersji papierowej biurze LGD „Puszcza Białowieska”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 38 punktów. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 16 punktów.

 

VIII. Finanse:

 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 175 000 €/ 700 000 zł.
 • Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

a) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

b) do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,

c) do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;

 

IX. Zestawienie dokumentów

1. Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) 

2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)

3. Biznesplan (pobierz plik)

3a. Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.4 (pobierz plik)

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pobierz plik)

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik)

6. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik)

7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik)

8. Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik)

8 a. Załącznik nr 1 do umowy: zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pobierz plik)

8 b. Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz działek ewidencyjnych (pobierz plik)

8 c. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pobierz plik)

8 d. Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu ustawy (pobierz plik)

9. Wniosek o płatność (pobierz plik)

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

11. Oświadczenie o tożsamości składanych wersji (pobierz plik)

12. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)

12 a. RODO_Klauzule do karty wkładu rzeczowego (pobierz plik)

13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (pobierz plik)

14. Lokalne kryteria wyboru operacji (pobierz plik)

15. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 (pobierz plik)

16. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (pobierz plik)

 

X. Inne ważne informacje

1.Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach SRLKS Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

3. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

tel./faks: (85) 682 50 26

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

kom. 782 770 711

e-mail: krasko@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD ,,Puszcza Białowieska” zamieszczonymi na stronie internetowej www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl.

4. Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

5. Przydatne dokumenty programowe

1) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);

2) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664);

4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.);

6) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).