Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

07 cze Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 związaną z ubieganiem się o dodatkowe środki w ramach działania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW Zarząd Stowarzyszenia zwraca się uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały oznaczone kolorem żółtym/przekreślone.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju przekazany do konsultacji uwzględnia następujące zmiany:

  • zwiększenie budżetu o 278 000,00 EUR w ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM1040012/15  z dnia 17 maja 2016 r. (278 000,00 EUR na przedsięwzięcie: II.1.1. Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących) ), jednocześnie zwiększono wartość wskaźnika „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” przypisanego do ww. przedsięwzięcia.

Uzasadnienie:

Dodatkowe środki

Planowane zmiany w LSR są wprowadzane, aby umożliwić minimum 11 osobom fizycznym podjęcie działalności gospodarczej. Nabory w ramach powyższego przedsięwzięcia  cieszą się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz uwag