aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

23 kw. aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego dla LGD „Puszcza Białowieska” możliwości podwyższenia budżetu na realizację zadań LSR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020 o kwotę 5 547 218,40 zł. Zarząd LGD „PB” inicjuje proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska” w celu dokonania diagnozy potrzeb podmiotów z obszaru LSR LGD „PB” i w następstwie dokonania stosownych zmian w LSR LGD „PB”.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby/podmioty o aktywny udział w procesie aktualizacji LSR poprzez udział w konsultacjach społecznych oraz wypełnienie ankiet i przesłanie ich na adres e-mail biura LGD „PB” (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl).

Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 7 maja 2019 roku.

W celu podania szczegółowych informacji dotyczących zakresu diagnozy i możliwych do realizacji typów operacji w załącznikach zamieszczony został wyciąg z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 marca 2019 r.

 

Załączniki:

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Wezwanie do aktualizacji LSR

Ankieta -diagnoza potrzeb w ramach EFRR

Formularz zgłaszania uwag

Informacja o zakresie zmian

Wyciąg z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 marca 2019 r.

 

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

 

W związku z prowadzoną aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju  zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone odrębnie  z każdym z trzech sektorów partnerstwa.

Spotkania odbędą się w biurze LGD (ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka) w następujących terminach:

16 maja 2019r. godz. 9.00 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora publicznego

16 maja 2019r. godz. 9.30 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora gospodarczego

16 maja 2019r godz. 10.00 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora społecznego oraz mieszkańców.