Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

08 sie Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z otrzymanymi uwagami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (znak sprawy UM10-6933-UM1040012/15, ROW-IX.432.1.12.2016, pismo z dnia 09.05.2017) Zarząd LGD „PB” dokonał zmianę w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020.

Rozdział I pkt. 5 „Poziom decyzyjny” otrzymał nowe brzmienie:

 Organem decyzyjnym LGD jest Rada licząca 15 członków. LGD jest partnerstwem trójsektorowym reprezentującym wszystkie 3 sektory: – sektor społeczny (2 osoby), – sektor gospodarczy (5 osób), – sektor publiczny (4 osoby) oraz mieszkańców (4 osoby). Taki skład zapewnia zachowanie parytetów z uwzględnieniem, że ani władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. W skład Rady wchodzi 12 kobiet i 3 mężczyzn, spośród których dwóch członków jest w wieku do 35 lat. Do kompetencji organu decyzyjnego należy przede wszystkim dokonywanie oceny i wyboru projektów, które mają być realizowane w ramach LSR, a także ustalenie kwoty wsparcia.

Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego określa szczegółowo Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD.

Uchwała nr 1/05/2017 Zarządu LGD „PB” z dnia 25 maja 2017 z dnia roku w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (wersja z dnia  25.05.2017r.)