AKTUALIZACJA PROGRAMU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 01.02.2018R.

28 sty AKTUALIZACJA PROGRAMU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 01.02.2018R.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do porządku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zwołanego na dzień 1 lutego 2019 r. dodany został punkt: Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

 

ZAKTUALIZOWANY porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2018 (merytoryczne i finansowe).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  6. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2019r.
  7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej (dodano).
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 Z poważaniem

w imieniu Zarządu

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD