INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naborów nr:
– 14/2018/EFS na operacje z zakresu typu projektu nr 6: Programy aktywności lokalnej;
– 15/2018/EFS na operacje z zakresu typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudniania grupy osób biernych zawodowo w lokalnej społeczności odbędzie się w dniu 21.03.2018 r. w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce , ul. A. Zina 1. Początek posiedzenia o godz. 9:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku
 3. Prezentacja przez pracowników biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
 7. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zawierające liczbę przyznanych punktów oraz ustaloną kwotę wsparcia zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 6 do Procedur Zestawienie wyników oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 12. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.