HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH LOKALNE PODMIOTY W RAMACH PROJKETU WSPÓŁPRACY CULT IN-TUR

04 wrz HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH LOKALNE PODMIOTY W RAMACH PROJKETU WSPÓŁPRACY CULT IN-TUR

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” realizuje w ramach PROW projekt współpracy z Grecją p.t.: „CULT IN TUR” w zakresie rozwoju turystyki z włączeniem szeroko rozumianych dóbr kultury do istniejącej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane są zadania polegające na kreowaniu nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej. W ramach projektu zostanie zrealizowany cel szczegółowy projektu: Podniesienie kompetencji lokalnych podmiotów i osób w zakresie innowacyjnych metod odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

Docelowo pomagamy Regionowi Puszczy Białowieskiej wykreować nowe produkty turystyczne, które wzbudzą zainteresowanie turystów z Polski i zagranicznych. W ramach planowanych działań projektowych zapraszamy Państwa do czynnego udziału w działaniach aktywizujących mających na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych i opracowanie nowych narzędzi i metod promocji turystycznego obszaru regionu. W obecnej sytuacji, gdzie ruch turystyczny w Regionie Puszczy Białowieskiej notuje duży spadek odwiedzin ma to istotne znaczenie. Bez podjęcia wspólnych działań zapobiegających temu zjawisku następne sezony turystyczne mogą cechować się jeszcze niższym natężeniem ruchu turystycznego, co ogólnie niekorzystnie wpłynie na rozwój regionu.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w niżej wskazanych formach:

B.3. Kreowanie nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej. Grupa fokusowa – 06.09.2023, godz. 10:00 – 14:00. Miejsce – biuro LGD PB, forma hybrydowa (bezpośrednio w biurze LGD oraz on-line)

Cel zadania: weryfikacja zmodyfikowanych dobrych praktyk w zakresie wzbogacenia ich oferty o nowe zasoby dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego lub utworzenia nowych produktów turystycznych opartych na dobrach kultury i przyrody, zapewniających zarazem skuteczną ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Regionów LGD PB i Chalkidiki

Opis zadania: realizacja zadania polega na przeprowadzeniu weryfikacji wybranych opcji przez ekspertów w zakresie turystyki, lokalnych turoperatorów, usługodawców i producentów produktów lokalnych, którzy w trakcie dyskusji opiniodawczej zweryfikują 6 przyjętych najlepszych dobrych praktyk.

Rezultaty pośrednie: weryfikacja ekspercka wyselekcjonowanych 6 dobrych praktyk

Rezultaty bezpośrednie: zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, usprawnienie zarządzania ruchem turystycznym Regionu Puszczy Białowieskiej

C.3. Opracowanie przewodnika (roadmap). Warsztat kreatywny – 11.09.2023, godz. 17:00 – 20:00. Miejsce – Białowieża, sala BOK, forma hybrydowa (bezpośrednio oraz on-line)

Opis zadania: realizacja zadania polega na zorganizowaniu warsztatu kreatywnego dla przedstawicieli lokalnych samorządów odpowiedzialnych za rozwój turystyki, branży turystycznej,  usługodawców, producentów produktów lokalnych, Lasów Państwowych, BPN i NGO, itp. (z obszaru turystyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska, aktywizacji społeczeństw, itp.), którzy w trakcie warsztatów wypracują odpowiednie działania/kroki służące efektywnemu włączeniu wyselekcjonowanych dóbr kultury Regionu Puszczy Białowieskiej (obiekty sakralne, zabytki, obiekty UNESCO, lokalna gastronomia, wytwórcy produktów lokalnych, itp.) do istniejących produktów turystycznych (wyselekcjonowanych w trakcie opracowania katalogu dobrych praktyk)i prowadzące w końcowym efekcie do stworzenia wielopostaciowych zintegrowanych lub sieciowych produktów i usług turystycznych.

Termin realizacji: 11.09.2023. Białowieża, sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury godz. 17:00 – 20:00.

Zakładana forma uczestnictwa w warsztacie: forma hybrydowa (bezpośrednie spotkanie ekspertów z możliwością udziału on-line). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wskazania formy uczestnictwa (bezpośrednie spotkanie, udział on-line) do dnia 11.09.2023. Link do udziału on-line zostanie przesłany w dniu 11.09.2023.

Zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub telefonicznie: 781 130 200.

 

C.3. Opracowanie przewodnika (roadmap). Panel ekspercki – 12.09.2023, godz. 10:00 – 14:00. Miejsce – Hajnówka, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta, forma hybrydowa (bezpośrednio oraz on-line)

Opis zadania: realizacja zadania polega na powołaniu grupy eksperckiej (10-12 osób) o bardzo dużej wiedzy specjalistycznej w zakresie turystyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska, aktywizacji społeczeństw, NGO, itp., którzy poprzez zróżnicowane formy współpracy (grupy dyskusyjne, wideokonferencje, spotkania bezpośrednie, itp.) wypracują odpowiednie działania/kroki służące efektywnemu włączeniu wyselekcjonowanych dóbr kultury Regionu Puszczy Białowieskiej (obiekty sakralne, zabytki, obiekty UNESCO, lokalna gastronomia, wytwórcy produktów lokalnych, itp.) do istniejących produktów turystycznych (wyselekcjonowanych w trakcie opracowania katalogu dobrych praktyk) i prowadzące w końcowym efekcie do stworzenia wielopostaciowych zintegrowanych lub sieciowych produktów i usług turystycznych.

Termin realizacji: 12.09.2023. Hajnówka, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce, godz. 10:00 – 14:00.

Zakładana forma uczestnictwa w warsztacie: forma hybrydowa (bezpośrednie spotkanie ekspertów z możliwością udziału on-line). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wskazania formy uczestnictwa (bezpośrednie spotkanie, udział on-line) do dnia 11.09.2023. Link do udziału on-line zostanie przesłany w dniu 11.09.2023.

Zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl , lub telefonicznie: 781 130 200.

 

  1. Wykreowanie innowacyjnych narzędzi do promocji regionu.

Opis zadania: realizacja zadania polega wykonaniu analizy stosowanych poza Regionem Puszczy Białowieskiej innowacyjnych metod i narzędzi stosowanych do promocji produktów i usług w turystyce, a następnie selekcji spośród nich tych, które są najbardziej efektywne i możliwe po modyfikacjach do zastosowania w Regionie PB. Następnie wyselekcjonowane metody i narzędzia zostaną zmodyfikowane, stosownie do lokalnych uwarunkowań. Zadanie zostanie zrealizowane przez eksperta zewnętrznego przy aktywnym udziale społeczności lokalnej (np.: warsztaty, konsultacje, wideokonferencje z LGD). Podczas realizacji zadania zostaną wykorzystane doświadczenia osób/podmiotów powstałe podczas realizacji zadań „Kreowanie nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej” oraz „Wymiana doświadczeń i unifikacja przewodnika w zakresie wspólnych działań projektowych – wzajemne wizyty studyjne”.

Etapy działań:

  1. Analiza stosowanych poza Regionem Puszczy Białowieskiej innowacyjnych metod i narzędzi stosowanych do promocji produktów i usług w turystyce, oraz selekcji spośród nich tych, które są najbardziej efektywne i możliwe po modyfikacjach do zastosowania w Regionie PB.
  2. Identyfikacja podmiotów branży turystycznej funkcjonujących w Regionie Puszczy Białowieskiej z wyłączeniem wielkich komercyjnych podmiotów – co najmniej 12 podmiotów opisanych w Przewodniku dobrych praktyk opracowanych w ramach realizowanego projektu (proponowane: LOT, stowarzyszenia agroturystyczne, Starostwo Powiatowe – Wydział Promocji i …, Dom kultury Hładyszka, OSIR w Narewce, itp.)
  3. Analiza aktualnie stosowanych rozwiązań do promocji przez w/w podmioty (może być w formie SWOT ze wskazaniem grup docelowych do których przekaz może docierać) konsultacje: 15.09.2023, godz. 10:00. Miejsce – biuro LGD PB, forma hybrydowa (bezpośrednio w biurze LGD oraz on-line)
  4. Opracowanie propozycji usprawnienia/poprawy efektywności istniejących rozwiązań (przy realizacji zadania należy wykorzystać aktywne formy konsultacyjne z potencjalnymi partnerami projektu – LGD, LOT, stowarzyszenia agroturystyczne, Starostwo Powiatowe – Wydział Promocji …, Dom kultury Hładyszka, OSIR w Narewce, itp.)
  5. Opracowanie nowych innowacyjnych narzędzi do promocji regionu i podmiotów branży turystycznej (wskazanie i prezentacja narzędzi oraz sposobu ich zastosowania wraz z ewentualną integracją z istniejącymi rozwiązaniami) warsztat 19.09.2023, godz. 10:00 – 14:00. Miejsce – biuro LGD PB, forma hybrydowa (bezpośrednio w biurze LGD oraz on-line)
  6. Wdrożenie nowych rozwiązań (dla 6 wybranych podmiotów wskazanych przez zamawiającego)