Informacja o planowanym naborze – granty

13 wrz Informacja o planowanym naborze – granty

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż niebawem będzie ogłaszać nabory na Wnioski o powierzenie grantu.

Będą one dotyczyć dwóch projektów grantowych tj:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,

Co to są projekty grantowe ?

Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w LGD w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów.

Projektem grantowym jest operacja, w której beneficjent będący lokalną grupą działania (LGD) udziela innym podmiotom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD, w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.

Zakres operacji, na jaki grantobiorca będzie mógł składać Wnioski o powierzenie grantu obejmował będzie:

Zadania mające na celu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, m. in.:

– organizacja wydarzeń i imprez promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych);

– opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników i innych publikacji;

– promocja obszaru poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, targach itp.

 

Zadania mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego powinny wspierać działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, m.in.:

– organizacja warsztatów nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego LGD PB;

– organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych);

– doposażenie zespołów artystycznych w instrumenty i stroje;

– działania inwestycyjne (np. renowacja, remont z modernizacją, zakup wyposażenia) upowszechniające lokalne dziedzictwo.

 

Kto może składać Wniosek?  – publiczne instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki), kościoły i inne związki wyznaniowe, stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, fundacje, kółka rolnicze, KGW rejestrowe,

jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

wysokość wsparcia:

Od 5 000,00 PLN  do 25 000,00 PLN

intensywność pomocy – 95 % kosztów kwalifikowalnych

 

 

LGD Puszcza Białowieska planuje ogłoszenie naboru na projekty grantowe w zakresie promocji obszaru na 250 000,00 PLN oraz w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na 250 000,00  PLN.

Pomoc będzie wypłacana w formie prefinansowania dla grantobiorców innych niż JSFP, oraz w formie refundacji dla grantobiorców będących JSFP.

Zasady przyznawania pomocy są określone w przepisach prawa które są zamieszczone na naszej stronie (w tym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020), ale ich uszczegółowieniem jest PROCEDURA WYBORU I  OCENY GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH, wraz z załączonymi do niej dokumentami.

Planowany termin naboru wniosków o powierzenie grantów: październik 2021 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej wkrótce.

Szczegółowych informacji dotyczących naborów wniosków i zasad przyznawania pomocy udzielają pracownicy Biura LGD Puszcza Białowieska.

 

Kontakt:

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 50 26