Informacja o planowanym naborze z EFRR

21 lip Informacja o planowanym naborze z EFRR

Lokalna Grupa Działania informuje, iż zamierza realizować nabór z zakresu OŚI PRIORYTETOWEJ VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla typu projektu:

 

9) Rewitalizacja małej skali[1]:

 

wskaźnik produktu:

  • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami
  • powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

zakres rzeczowy:

  • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni
  • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców

 

planowany termin naboru wniosków: 17.08.2020 r. – 16.09.2020 r.

 

W związku z koniecznością przygotowania przez potencjalnych wnioskodawców dokumentacji technicznej stanowiącej bezwzględnie wymagany załączniki do wniosku prosimy wszelkie podmioty zamierzające składać wnioski o przyznanie pomocy o pilny kontakt z Biurem LGD w celu ustalenia zakresu wymaganej dokumentacji.

 

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3, 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26
  • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200 e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)
  • Szczegółowe opisy typów projektu znajdują się w Szczegółowym Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (str. 216-224) pod adresem:

 http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html

[1] W miastach powiatowych projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.