INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 5/2020/PROW, 6/2020/PROW, 7/2020/EFS oraz 8/2020/EFS

23 mar INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 5/2020/PROW, 6/2020/PROW, 7/2020/EFS oraz 8/2020/EFS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2020 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr:

  • 5/2020/PROW z zakresu: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

  • 6/2020/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

  • 7/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny III. Rozwój potencjału LGD Cel szczegółowy III. 3: Wzmocnienie kompetencji społecznych (wzmocnienie kapitału społecznego), Przedsięwzięcie III.3.1: Dzieci i młodzież naszą przyszłością, na operacje z zakresu: typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

  • 8/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, Cel szczegółowy I.1: Aktywizacja i integracja społeczno -zawodowa mieszkańców, Przedsięwzięcie I.1.1: Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.