INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 10/2020/EFRR

18 wrz INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 10/2020/EFRR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 września 2020 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 10/2020/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, Cel szczegółowy I. 2: Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej, Przedsięwzięcie I.2.1: Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej, na operacje z zakresu: typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Osi Priorytetowej VIIIInfrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 7 wniosków.