Komunikat dotyczący naborów 14/2018/EFS, 15/2018/EFS, 16/2018/EFS, 19/2018/EFS, 20/2018/EFS

27 sie Komunikat dotyczący naborów 14/2018/EFS, 15/2018/EFS, 16/2018/EFS, 19/2018/EFS, 20/2018/EFS

obowiązuje od 27.08.2018 r.

Uzasadnienie:

Ze względu na zmianę wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami, wprowadzoną przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przedstawiamy aktualny wzór.

 

Treść komunikatu:

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ wzór  minimalnego zakresu  umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

Umowa – wprowadzono zapis  wskazujący na  obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans   i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na Jata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na Jata 2014-2020;

Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;

Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych

– wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta podmiotów przez  ·niego umocowanych;

zmian redakcyjnych.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Zmianie uległ następujący załącznik

 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.