KOMUNIKAT nr 3 DO NABORU 9/2019/EFS

Dotyczy ogłoszonego w dniu 08.11.2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełno sprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności (Numer naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-070/19.)

W odpowiedzi na prośbę potencjalnego Wnioskodawcy (m.in. pismo złożone do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”), Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, uznaje za zasadne wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 (pierwotny termin wyznaczono na 09 grudnia 2019 r. godz. 15:00).

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9 w następujący sposób:

  1. Termin składania wniosków

Było:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 25.11.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 09.12.2019 r.  do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych)  przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 25.11.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 09.12.2019 r.  do godziny 15:00.

Obecnie:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 25.11.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 16.12.2019 r.  do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych)  przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 25.11.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 16.12.2019 r.  do godziny 15:00.

 

Zamianę wprowadza się również w treści ogłoszenia (strona główna ogłoszenia):

Było:

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

09 grudzień 2019r. do godziny 15:00

 

Obecnie:

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):

16 grudzień 2019r. do godziny 15:00

 

 

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD typ 9  AKTUALNY z dnia 05.12.2019